ارتباط با کارشناسان اداره دانش آموختگان

ارتباط با کارشناسان اداره دانش آموختگان


 

        

-----------------------------------------------------------------

 

      

-----------------------------------------------------------------

   آدرس اداره دانش آموختگان
 

همدان - چهار باغ _ خیابان شهید مصطفی احمدی روشن – دانشگاه بوعلی سینا - سازمان مرکزی - مدیریت امور آموزشی - اداره دانش آموختگان

 

کدپستی : ۶۵۱۷۸۳۸۶۹۵

         
          
آدرس کوتاه :