تفاوت مدارک تحصیلی دانش آموختگی

تفاوت مدارک تحصیلی دانش آموختگی


 

تفاوت مدارک گواهی موقت و دانشنامه

 

 

مدارک موردنیاز برای دریافت گواهی موقت

 

 

مراحل درخواست دانشنامه و ریزنمرات

 

 

مدارک موردنیاز جهت دریافت دانشنامه

 

 

راهنمای اخذ کد صحت و تاییدیه تحصیلی(صرفاٌ برای مدارک فاقد کد صحت)

 

 

 

 

 

 

 

تفاوت مدارک گواهی موقت و دانشنامه

م
دارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات 

 

مراحل درخواست دانشنامه و ریزنمرات

 

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه و ریز نمرات 

 

راهنمای اخذ کد صحت و تاییدیه تحصیلی(صرفاٌ برای مدارک فاقد کد صحت)

 

 

                     لطفا بنا بر نیاز خود یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

 

 

  فارغ التحصیلان - مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون علامه طبرسی                                                                                                                                                            

                                                                                

                                                                                                                                                                 

                                                                            

                                                                                                                       جهت دریافت راهنمای ثبت نام  در سامانه (سجاد)کلیک کنید   

                                                                            

                                                                                                    جهت مشاهده ویدئوی آموزشی درخواست صدور دانشنامه در سامانه گلستان کلیک کنید

 

 

 

 

تفاوت مدارک گواهی موقت و دانشنامه

م
دارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت پایان تحصیلات 

 

مراحل درخواست دانشنامه و ریزنمرات

 

مدارک لازم جهت صدور دانشنامه و ریز نمرات 

 

راهنمای اخذ کد صحت و تاییدیه تحصیلی(صرفاٌ برای مدارک فاقد کد صحت)

 

 

                     لطفا بنا بر نیاز خود یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

 

 

  فارغ التحصیلان - مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون علامه طبرسی                                                                                                                                                            

                                                                                

                                                                                                                                                                 

                                                                            

                                                                                                                       جهت دریافت راهنمای ثبت نام  در سامانه (سجاد)کلیک کنید   

                                                                            

                                                                                                    جهت مشاهده ویدئوی آموزشی درخواست صدور دانشنامه در سامانه گلستان کلیک کنید

آدرس کوتاه :