شرح وظایف و خدمات واحد پذیرش و ثبت نام

شرح وظایف و خدمات واحد پذیرش و ثبت نام


 
 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجواز طریق آزمون مقاطع مختلف تحصیلی
 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان کلیه مقاطع تحصیلی از سازمان سنجش آموزش کشور
 • برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور ثبت نام دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست های متخذه
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها وبررسی و اقدام در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص پذیرفته شدگان
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید
 • ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه و مصوبات آموزشی دوره های مختلف تحصیلی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه در حوزه مربوطه
 • رسیدگی به مشکلات آموزشی دانشجویان و برآورد نارسائی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در حوزه مربوطه
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه ثبت نام وانتقال و مهمانی و نظام وظیفه
 • بررسی درخواست تغییررشته و انتقال توام با تغییررشته متقاضیان و انجام اقدام لازم پس از احراز جمیع شرایط طبق آیین نامه آموزشی