مراحل درخواست دانشنامه و ریزنمرات چگونه است؟

مراحل درخواست دانشنامه و ریزنمرات چگونه است؟