واحد کارشناسی

واحد کارشناسی


واحد کارشناسی


فاطمه عطریان
- کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده های ادبیات وعلوم انسانی ، فنی مهندسی ،علوم ورزشی و تربیت بدنی ، فنی و مهندسی تویسرکان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 392
عزت اله دهقانی شه خواه
- کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر و معماری و دانشگاه نهاوند و مدیریت و حسابداری رزن -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 390
مینو بیاتیان
- کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 387
محمد هادی پیریه
- کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم پایه،شیمی ،دامپزشکی ، صنایع غدایی بهار ، فنی کبودراهنگ -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 390
علیرضا اصلانی
- مسئول بایگانی جاری -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن :


داخلی : 395
آدرس کوتاه :