معرفی کارکنان اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

معرفی کارکنان اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه


 

 

شرح وظایف پست الکترونیک شماره اتاق تلفن تماس محل خدمت نام و نام خانوادگی عکس

مسئول آموزشی تحصیلات تکمیلی

abz.ashtiani[AT]ut.ac.ir

 
ساختمان قدیم -طبقه دوم غربی - اتاق 215 5093

آموزش تحصیلات تکمیلی

ابوالفضل آشتیانی