کارشناسان اداره دانش آموختگان دانشگاه

کارشناسان اداره دانش آموختگان دانشگاه


کارشناسان اداره دانش آموختگان دانشگاه


معصومه عبدالهی
- رئیس اداره دانش آموختگان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

ایمیل : graduates@basu.ac.ir

تلفن : 31401520


داخلی : 1520
فهیمه بهرامی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ریاضی

ایمیل :

تلفن : 31401524


داخلی : 1524
صدیقه کاظمی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور تاییدیه تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

ایمیل :

تلفن : 31401533


داخلی : 1533
وسیمه اصفهانی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

ایمیل :

تلفن : 31401522


داخلی : 1522
لیلا بهادری
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی

ایمیل :

تلفن : 31401523


داخلی : 1523
فاطمه خلیل زاده
- کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

ایمیل :

تلفن : 31401521


داخلی : 1521
آرش بهرامی
- کارشناس اداره دانش آموختگان-میزخدمت و پاسخگویی اداره دانش آموختگان -
تحصیلات : کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

ایمیل :

تلفن : 31401528


داخلی : 1528
مریم زنگنه
- بایگان اداره دانش آموختگان -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 31401507


داخلی : 1507
وحید نوری
- مسئول بایگانی اداره دانش آموختگان -
تحصیلات :

ایمیل :

تلفن : 31401527


داخلی : 1527
فاطمه چنگیزی
- مسئول پست و ارسال مدارک تحصیلی -
تحصیلات : کارشناسی مهندسی کامپیوتر

ایمیل :

تلفن : 31401526


داخلی : 1526
آدرس کوتاه :