کارکنان مدیریت امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا

کارکنان مدیریت امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا


کارکنان مدیریت امور آموزشی دانشگاه بوعلی سینا


دکتر اصغر سیف
- مدیر امور آموزشی -
تحصیلات : دکتری آمار

ایمیل :

تلفن : 08131407010


داخلی : 7010
کامبیر حمزه
- معاون مدیر امور آموزشی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :  k.hamzeh1353@gmail.com

تلفن : 08131401530


داخلی : 1530
حمیدرضا اظهری
- رئیس اداره رایانه و مدیر سیستم -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : hamid.azhari14262@gmail.com

تلفن : 08131401515


داخلی : 1515
عزت ا... دهقانی
- کارشناس دانشکده ها -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل : ezzatdehghani1053@gmail.com

تلفن : 08131401512


داخلی : 1512
محمد هادی پیریه
- کارشناس دانشکده ها -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08131401511


داخلی : 1511
سیاوش فرامرزی
- مسئول دفتر مدیر امور آموزشی -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 08131401541


داخلی : 1541
علیرضا اصلانی ضابط
- مسئول بایگانی جاری و راکد -
تحصیلات : کارشناسی

ایمیل :

تلفن : 08131401506


داخلی : 1506
مینو بیاتیان
- کارشناس تحصیلات تکمیلی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08131401532


داخلی : 1532
فاطمه عطریان
- کارشناس مسئول دانشکده های : مهندسی و انسانی و تربیت بدنی -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08131401517


داخلی : 1517
فهیمه سراج پویا
- کارشناس واحد رایانه آموزش -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08131401516


داخلی : 1516
فاطمه سیاهپوش
- مسئول پذیرش و ثبت نام -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08131401531


داخلی : 1531
سپیده نوربخش
- کارشناس پذیرش و ثبت نام -
تحصیلات : کارشناسی ارشد

ایمیل :

تلفن : 08131401531


داخلی : 1531
آدرس کوتاه :