راهنمای خدمات آموزشی

راهنمای خدمات آموزشی


 

راهنمای شماره 1 : نحوه دریافت شماره دانشجویی و انتخاب واحد (جهت دانشجویان متقاضی مهمان در این دانشگاه)

 راهنمای شماره 2 :  نحوه حذف اضطراری دروس

راهنمای شماره 3 : نحوه درخواست تغییر رشته داخلی (تغییر رشته در داخل دانشگاه بوعلی سینا)

راهنمای شماره 4 : نحوه ثبت درخواست مهمانی، انتقالی و انتقال توأم با تغییر رشته در کمیسیون موارد خاص

راهنمای شماره 5 : نحوه درخواست حذف ترم با احتساب سنوات و حذف ترم بدون احتساب سنوات

راهنمای شماره 6 : نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانی (گزارش 428)

راهنمای شماره 7 : نحوه درخواست حذف پزشکی درس (بدون مستندات)

راهنمای شماره 8 : نحوه درخواست حذف شواریی یا حذف پزشکی درس (با ارائه مستندات)

راهنمای شماره 9 : نحوه درخواست تمدید سنوات تحصیلی      

     مشاهده جدول سنوات تحصیلی و نظام وظیفه دانشجویان

راهنمای شماره 10 : نحوه ثبت درخواست مهمانی  (جهت صدور نامه مهمانی به سایر دانشگاه‌ها)

راهنمای شماره 11 : نحوه درخواست مرخصی با احتساب سنوات

راهنمای شماره 12 : نحوه درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات